VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY | Omron, Česká republika

Přihlásit se

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Změnit heslo

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky Omron Electronics spol. s r.o.

1 ZÁKLAD SMLOUVY

 • 1.1 V těchto všeobecných obchodních podmínkách znamená „prodávající“ Omron Electronics, spol. s r.o.; „kupující“ znamená subjekt, který přijme nabídku kupujícího týkající se prodeje zboží nebo jehož objednávku na zboží přijme prodávající; a „zboží“ znamená jakékoliv zboží, u něhož se prodávající písemně zaváže, že ho dodá kupujícímu. Odkazy na prodej se vykládají jako odkazy na dodání a odkazy na zboží se vykládají podle potřeby jako odkazy na služby; odkazy na kvalitu zboží se vykládají jako odkazy na kvalitu služeb; odkazy na dodání zboží se vykládají jako odkazy na poskytování služeb; a odkazy na opravu resp. výměnu se vykládají jako odkazy na opravu resp. předělání. Tyto odkazy budou logicky podle potřeby doplňovány.
 • 1.2 Tyto podmínky se vztahují na veškeré nabídky, objednávky, potvrzení, faktury a dohody, na jejichž základě se prodávající zavazuje, že dodá zboží kupujícímu. Případné všeobecné či jiné podmínky kupujícího se tímto výslovně vylučují.
 • 1.3 Nabídky prodávajícího nejsou závazné. Objednávky kupujícího budou závazné pouze tehdy,  pokud je prodávající písemně potvrdí.
 • 1.4 Závazná smlouva („smlouva“) vzniká teprve po písemném potvrzení prodávajícího. Podmínky smlouvy ruší a nahrazují veškerá předchozí jednání, dohody a ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, pokud  nebude dohodnuto jinak.
 • 1.5 Informace obsažené ve výkresech, reklamách, katalozích a podobných materiálech prodávajícího se vydávají pouze pro účely poskytnutí přibližné představy o zboží popsaném v takových materiálech a prodávající neručí a neodpovídá za jejich obsah. Případné typografické chyby, chyby přepsáním či jiné chyby nebo opomenutí v prodejní literatuře, ceníku, faktuře nebo jiném dokumentu vydaném či vystaveném prodávajícím budou opraveny, aniž by tím vznikla pro prodávajícího jakákoliv povinnost.

2 CENA A PLATBA

 • 2.1 Ceny jsou uvedeny v Kč a vycházejí z dodání Ex Works, místo uvedené v odstavci 3.1. Ceny jsou bez DPH, pokud to nebude uvedeno jinak.
 • 2.2 Kupující musí zaplatit celou částku podle faktury prodávajícího ve stanovené době od data vystavení faktury. Lhůta na zaplacení představuje podstatný faktor.
 • 2.3 Prodávající má právo fakturovat kupujícímu za dílčí dodávky zboží.
 • 2.4 Bez ohledu na další práva prodávajícího je kupující v případě pozdní platby povinen, aniž by na to musel být upozorňován, zaplatit prodávajícímu z nezaplacené částky úrok počítaný od data splatnosti v roční sazbě, která bude nejméně o 8 procent vyšší než referenční sazba České národní banky. Úrok se bude akumulovat denně až do zaplacení dlužné částky, ať už k platbě dojde před vynesením rozsudku či po něm. Úroky se budou rovněž účtovat i u splatných úroků, které ještě nebyly zaplaceny.
 • 2.5 Kupující nemá právo odepřít platbu podle faktury z důvodu práva na započtení nebo reklamace či sporu s prodávajícím, ať už se taková reklamace či spor týkají kvality zboží či jiného problému.
 • 2.6 V případě, že kupující vyhlásí konkurz, pozastaví platby nebo bude zabaven jeho majetek, stanou se veškeré částky, které kupující dluží prodávajícímu, okamžitě splatné v plné jejich výši a prodávající má právo okamžitě započíst případné nároky.
 • 2.7 Pokud prodávající utrpí ztráty v souvislosti se směnným kurzem z toho důvodu, že kupující nezaplatil částku v době její splatnosti, bude mít prodávající nárok na to, aby mu kupující poskytl náhradu ve výši odpovídající částce takové ztráty.
 • 2.8 Prodávající má bez ohledu na další svá práva  právo na to, aby  pozastavil plnění celé smlouvy nebo její části nebo aby smlouvu ukončil, pokud se oprávněně domnívá, že kupující neuskuteční platbu podle těchto podmínek.

3 DODÁNÍ

 • 3.1 Pokud to nebude dohodnuto jinak, dodání se uskuteční Ex Works (Incoterms 2000), výrobní zařízení prodávajícího nebo jiná adresa, kterou určí prodávající.
 • 3.2 Pokud to prodávající písemně nepotvrdí jinak, jsou data a lhůty pro dodání zboží pouze odhadem takových dat a lhůt. Pokud nebudou data specifikována, uskuteční se dodání v přiměřené době. I když se prodávající vynasnaží dodržet odhadovanou lhůtu, vyhrazuje si právo takový odhad změnit.
 • 3.3 Prodávající bude dodávat zboží v takových sériích či dodávkách po částech, jak to bude považovat za vhodné. Pokud prodávající nedodá jednu nebo více sérií či dodávek po částech nebo pokud dodá zboží ve větším či menším množství, neopravňuje tato skutečnost kupujícího k tomu, aby odmítl toto zboží nebo následné dodávky, požadoval náhradu nebo ukončil smlouvu a kupující musí zaplatit za takové zboží v poměrném dílu podle smluvní ceny.
 • 3.4 Pokud kupující z jakéhokoliv důvodu nepřevezme dodávku, když je takové zboží připraveno k dodání nebo pokud prodávající nebude schopen dodat zboží včas, protože kupující neposkytl příslušné instrukce, dokumenty, licence nebo povolení, poté (i) přechází riziko související se zbožím (včetně rizik souvisejících se ztrátami nebo poškozením) na kupujícího; (ii) se bude mít za to, že zboží bylo dodáno; a (iii) prodávající může skladovat zboží do jeho dodání a kupující bude povinen uhradit veškeré s tím související náklady a výdaje.
 • 3.5 Prodávající nenese odpovědnost za přímé, nepřímé nebo následné ztráty (všechny z těchto třech pojmů zahrnují kromě jiného ušlý zisk, ztráty související s podnikáním a škody související s dobrým jménem), náklady, škody, poplatky nebo výdaje způsobené přímo či nepřímo prodlením při dodání zboží. Takové prodlení rovněž neopravňuje kupujícího k tomu, aby ukončil nebo zrušil smlouvu, pokud takové prodlení nebude přesahovat 180 dní.

4 MAJETEK A RIZIKA

 • 4.1 Veškerá rizika přejdou na kupujícího okamžikem dodání. Nehledě na skutečnou dobu dodání zůstane zboží majetkem a výlučným vlastnictvím prodávajícího do té doby, dokud kupující nezaplatí prodávajícímu za zboží celou částku včetně DPH, jakož i veškeré další částky, které má kupující v souvislosti s případnou transakcí zaplatit prodávajícímu.
 • 4.2 Pokud nebude taková platba provedena, musí kupující uchovávat takové zboží na svěřeneckém základě; skladovat ho odděleně od jiného zboží (aniž by tím prodávajícímu vznikly jakékoliv náklady) takovým způsobem, aby bylo okamžitě identifikovatelné jako majetek prodávajícího; uchovávat zboží ve vyhovujícím stavu; mít zboží jménem prodávajícího pojištěné na celou jeho hodnotu proti všem rizikům; a spolupracovat s prodávajícím ve věci veškerých opatření nutných k zajištění práv prodávajícího.
 • 4.3 Kupující nemá právo zastavit nebo převést zboží na třetí osoby jako zástavu.
 • 4.4 Prodávající může kdykoliv, aniž by musel upozorňovat na neplnění nebo na právní zákrok, opětovně získat jakékoliv zboží nebo zařídit navrácení takového zboží, za nějž nebylo zaplaceno a které je v držení kupujícího nebo je pod jeho kontrolou. Kupující tímto opravňuje prodávajícího, aby měl v této souvislosti přístup do veškerých jeho prostor.

5 ZÁRUKA

 • 5.1 Prodávající se zaručuje s výhradou níže uvedených podmínek, že zboží bude bez závad na materiálu a provedení v době dodání a poté 12 měsíců po dodání.
 • 5.2 Kupující musí informovat prodávajícího o případné reklamaci týkající se špatné kvality nebo neúplného stavu zboží do 5 dní od data dodání a pokud nebyla  závada zjištěna během kontroly, musí kupující v takovém případě informovat prodávajícího během přiměřené doby po jejím objevení, nejpozději však do 6 měsíců po dodání.
 • 5.3 Prodávající nenese odpovědnost  za závadu na zboží, která vyplývá z chyb ve výkresu, plánu nebo specifikaci dodané kupujícím, nebo tehdy, kdy nebyla k datu splatnosti zaplacena za zboží jeho celková cena. Tato záruka se navíc nevztahuje na závadu vyplývající z běžného opotřebení, úmyslného poškození, nedbalosti, změny nebo opravy zboží provedené bez souhlasu prodávajícího, nedodržení pokynů prodávajícího (ústních či písemných), resp. ze situací, kdy  zboží nebylo s přiměřenou péčí skladováno, instalováno, udržováno či používáno v náležitém prostředí.
 • 5.4 Kupující odpovídá za to, aby  vyhodnotil přesnost, úplnost, spolehlivost a důležitost doporučení, rad či jiných informací, které poskytl prodávající v souvislosti s vhodností zboží pro konkrétní použití nebo jiné účely.  Tyto informace nelze vykládat jako odborné poradenství nebo radu ve věci konkrétních skutečností nebo záležitostí a nelze na ně spoléhat. Prodávající tedy nemůže převzít a nepřebírá žádnou odpovědnost za používání nebo nesprávné používání takových informací.
 • 5.5 V případě, že prodávající bude v souladu s těmito podmínkami informován o platné reklamaci na zboží, která se bude týkat závady na materiálu nebo provedení, prodávající podle svého uvážení zboží opraví nebo vymění. Pokud podle výhradního uvážení prodávajícího  nebude možné z komerčního hlediska realizovat ani opravu ani výměnu, může se prodávající rozhodnout, že vrátí kupujícímu cenu za zboží, které neodpovídá výše uvedené záruce. Toto je výlučným opravným prostředkem kupujícího v případě porušení této záruky a jedinou povinností prodávajícího v takovém případě. Veškeré vadné zboží nebo jeho části zůstávají nebo se po opravě či výměně stanou majetkem prodávajícího a kupující musí takové zboží nebo jeho části okamžitě vrátit prodávajícímu.
 • 5.6 Prodávající s  výjimkou výslovných záruk obsažených v těchto podmínkách nevyhlašuje žádné podmínky či záruky a nečiní žádná prohlášení, výslovná či implikovaná, ve skutečnosti nebo právně, která by kromě jiného zahrnovala implikované záruky vyhovující kvality, obchodovatelnosti a způsobilosti pro konkrétní účel, vlastnický nárok a neporušení. V maximálním rozsahu povoleném ze zákona je vše výše uvedené výslovně vyloučeno.
 • 5.7 ODEPŘENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE: Software poskytované prodávajícím je poskytováno v tom stavu „Tak jak stojí a leží“ a prodávající nevyhlašuje žádné podmínky či záruky a nečiní žádná prohlášení týkající se software, která by kromě jiného zahrnovala implikované záruky vyhovující kvality, obchodovatelnosti a způsobilosti pro konkrétní účel, vlastnický nárok a neporušení. V maximálním rozsahu povoleném ze zákona je vše výše uvedené výslovně vyloučeno. Prodávající navíc neposkytuje záruku na výsledky používání software ani na to, že software bude bezchybný a že jeho používání bude nepřerušované. Na software se nevztahuje záruka o bezchybnosti a o stykové provozuschopnosti nebo kompatibilitě s jiným zařízením nebo software.
 • 5.8 ODEPŘENÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ TŘETÍCH OSOB: Pokud prodávající poskytuje software či hardware od třetích osob, nebude se uplatňovat žádná ze záruk obsažených v těchto podmínkách. Na takový software či hardware se budou vztahovat výlučně podmínky a záruky těchto třetích osob a prodávající je povinen poskytnout informace o těchto podmínkách či zárukách, pokud o to bude požádán.
 • 5.9 Pokud příslušný soud či vládní orgán rozhodne o neplatnosti výše uvedených omezení/odepření, souhlasí kupující s tím, že jeho opravné prostředky budou omezeny na nákupní cenu zboží, které neodpovídá záruce podle tohoto článku.

6 VLASTNICKÁ OPRÁVNĚNÍ

 • 6.1 Veškerá autorská práva, patenty, obchodní tajemství a další práva k chráněnému či duševnímu vlastnictví  týkající se zboží, jeho obalů a veškeré informace, které prodávající poskytne kupujícímu nebo jeho zástupcům či zaměstnancům,  zůstanou po celou dobu platnosti smlouvy prodávajícímu a kupující nesmí získat žádná práva k duševnímu vlastnictví nebo licence související se zbožím a nesmí pořizovat kopie či napodobeniny zboží.
 • 6.2 Kupující musí jak během platnosti smlouvy, tak i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o obsahu zboží a veškerých důvěrných informacích („důvěrné informace“) a nesmí je bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího poskytnout či zpřístupnit třetí osobě a nesmí povolit, aby jeho zaměstnanci, zástupci či dodavatelé činili totéž. Pokud bude kupující interně rozšiřovat důvěrné informace svým zaměstnancům, zástupcům nebo dodavatelům, může tak činit na základě písemné dohody, která bude obsahovat ustanovení o zachování mlčenlivosti o takových informacích a omezení jejich používání.
 • 6.3 Kupující souhlasí s tím, že prodávající může shromažďovat, používat resp.l převádět osobní informace resp. korespondenci, kterou poskytl kupující, resp. jeho agenti, zástupci, zaměstnanci či jiné třetí osoby („osobní data“) Prodávající může shromažďovat, používat resp. převádět osobní data pro účely zpracování objednávek a vypracování celkových statistických údajů týkajících se distribuce a používání zboží. Prodávající vynaloží přiměřené úsilí, aby odstranil tato osobní data, jakmile už nebudou  pro uvedené účely dále zapotřebí.   Kupující se může spojit s prodávajícím a požádat ho přístup k osobním datům a o jejich opravu.

7 POSTOUPENÍ

 • 7.1 Kupující nemá právo bez předchozího písemného souhlasu postoupit smlouvu nebo jakoukoliv její část.
 • 7.2 Prodávající může postoupit smlouvu nebo její část svým přidruženým společnostem resp. dodavatelům.

8 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 • 8.1 Prodávající nenese vůči kupujícímu žádnou odpovědnost a nebude se mít za to, že porušil smlouvu za okolností, které se vymykají jeho přiměřené kontrole, ať už takovou situaci mohl předpokládat či nikoliv. Bez ohledu na všeobecný charakter výše uvedeného ustanovení se budou považovat okolnosti vymykající se přiměřené kontrole prodávajícího tyto události: činy způsobený přírodními silami, přírodní katastrofa, výbuch, záplavy, vichřice, požár nebo nehoda; válka nebo podobná okolnost, válečná hrozba, vzpoura, terorismus, povstání, civilní nepokoje nebo zabavení; zákony, omezení, předpisy, zákazy nebo opatření ze strany vládního, parlamentního nebo místního orgánu; předpisy nebo embarga týkající se vývozu či dovozu; stávky, výluky, bojkoty nebo jiné protestní akce nebo obchodní spory (zahrnující zaměstnance prodávajícího nebo zaměstnance třetí osoby); potíže se získáním surovin, pracovní síly, paliva; a výpadky energie či porucha zařízení.
 • 8.2 V maximálním možném rozsahu povoleném ze zákona je celková smluvní  a občanskoprávní  odpovědnost prodávajícího  (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), jeho odpovědnost za úmyslné uvedení nepravdivých údajů, odškodnění nebo jiná odpovědnosti  v souvislosti s přímou škodou u každého konkrétního porušení nebo řady příslušných porušení  při plnění nebo zamýšleném plnění smlouvy omezena úhrnnou cenou, kterou kupující skutečně zaplatil prodávajícímu podle příslušné smlouvy.
 • 8.3 Prodávající nenese v žádném případě vůči kupujícím odpovědnost za nepřímé nebo následné a jakýmkoliv způsobem způsobené ztráty či škody (ušlý zisk, ztráty související s obchodní činností, škoda na dobrém jménu, ztráty související s výzvami zákazníkům, aby se dostavili se zbožím do servisu za účelem dodatečných oprav, ztráty související s demontáží či jiné ztráty), vynaložené náklady či výdaje nebo jiné nároky na následnou kompenzaci včetně škod s represivní funkcí, které vznikly v souvislosti s s prodejem zboží, a to i v případě, kdy byl prodávající informován o možnosti takových škod.
 • 8.4 Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost prodávajícího v případě úmrtí nebo osobní újmy způsobené jeho vlastní nedbalostí ani jinou odpovědnost, kterou podle příslušných zákonů nelze vyloučit či omezit. Pokud nebude vyloučení či omezení odpovědnosti platné v rámci jakékoliv soudní pravomoci, bude se mít za to, že tato výluka či výjimka bude nahrazena takovou platnou výlukou či omezením, které bude co možná nejvíce odpovídat záměru a účelu původní výjimky či omezení.

9 UKONČENÍ SMLOUVY

 • 9.1 Prodávající má právo okamžitě ukončit smlouvu, aniž by to mělo dopad na jeho nastalá práva a aniž by z toho pro něho vyplývala další povinnost, pokud bude kupující v prodlení s platbou jakékoliv dlužné částky podle smlouvy nebo jiné transakce nebo pokud bude smlouvu trvale porušovat či ji smlouvu poruší hrubým způsobem a nenapraví takové neplnění (v případě, že je napravitelné) do 10 dní od data vzniku takového neplnění; nebo v případě úpadku prodávajícího či pozastavení plateb; nebo v případě zabavení majetku kupujícího nebo v důsledku takové změny v pravomocích, podnikání nebo okolnostech, že kupující nebude pravděpodobně schopen plnit tuto smlouvu nebo transakce ze smlouvy vyplývající; nebo pokud dojde k podobné či srovnatelné situaci u zahraniční soudní pravomoci.

10 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • 10.1 Jakékoliv právo či opravný prostředek prodávajícího podle smlouvy nemá vliv na veškerá další jeho práva či opravné prostředky podle smlouvy či podle jiných ustanovení.
 • 10.2 Oznámení musí být doručována písemně a zasílána faxem či doporučenou a leteckou poštou na adresy stran. Každá strana musí okamžitě písemně oznámit druhé straně jakoukoliv změnu adresy či faxového čísla.
 • 10.3 Kupující se musí seznámit s příslušnými požadavky a omezeními vládních a jiných orgánů nebo korporací týkajících se držení, používání, dovozu, vývozu či dalšího prodeje zboží a musí tyto požadavky a omezení dodržovat.
 • 10.4 Kupující prohlašuje a zaručuje se, že podnikne veškerá nezbytná opatření a že bude dodržovat pokyny prodávajícího, které budou podle potřeby poskytovány, aby bylo možné kontrolovat spolehlivost prodávaného zboží. Kupující musí pro tento účel uchovávat nezbytnou dokumentaci, aby bylo možné sledovat prodávané zboží, vést knihu reklamací na prodané zboží a podniknout veškeré kroky, které budou zapotřebí v souvislosti s účinným upozorňováním zákazníků na poprodejní rizika týkající se spolehlivosti nebo s realizací (v případě potřeby) opatření na stažení zboží  nebo výzvy zákazníkům, aby se se zbožím dostavili do servisu za účelem dodatečných oprav.
 • 10.5 Pokud prodávající neuplatní jakékoliv ze svých práv nebo se zpozdí při jeho uplatňování, nebude tato skutečnost znamenat zřeknutí se takových práv.
 • 10.6 Pokud příslušný orgán shledá jakékoliv ustanovení těchto podmínek neplatným nebo nevymahatelným v celém rozsahu nebo částečně, nebude touto skutečností dotčena platnost ostatních ustanovení těchto podmínek a zbývající část daného ustanovení.

11 POUŽITÉ PRÁVO

 • 11.1 Tyto podmínky a veškeré dohody vycházející z těchto podmínek se budou řídit a vykládat v souladu s Obchodním zákoníkem a následnými předpisy, nebudou se však na ně vztahovat ustanovení Vídeňské konvence o prodeji zboží (CISG). Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek nebo dohod z nich vycházejících budou řešeny v souladu výlučnou pravomocí českých soudů. Avšak nehledě na výše uvedené může prodávající, jako žalobce jakéhokoliv sporu, podat podle svého uvážení žalobu u soudů země, v níž má kupující své sídlo. 

Datum vydání: Praha, 19. února 2007