Řídíme se směrnicí RoHS

Průmyslová automatizace Omron respektuje ochranu životního prostředí. Proto se snaží řídit směrnicí RoHS.

Směrnice RoHS

Dne 1. 7. 2006 vešla v České republice v platnost Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o vymezení používání některých nebezpěčných látek v elektrických a elektronických zařízení (Restriction of the use of Hazardeous Substances - RoHS)The RoHS Directive refers to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Předpisy směrnice

Směrnice udává výrobci/ dovozci elektrozařízení povinnost zajistit, aby elektrozařízení uvedené na trh po 30. červnu 2006 neobsahovalo olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylétery (PBDE).Vyjimku tvoří náhradní díly určené k opravě nebo opětovnému použití elektrozařízení uvedeného na trh před 1. řervencem 2006.

Cíl

Úsilím společnosti Omron je vyrábět a prodávat takové výrobky, které způsobují co nejnižší zátěž životního prostředí a eliminovat mnohé z látek, které jsou omezeny podle směrnice RoHS. To vede k ochraně zdraví nás všech a ke snížení opotřebení elektrického a elektronického zařízení.